Zakład Komunikacji Miejskiej w Augustowie

Strona Główna

Rozkład jazdy

Mapa z rozkładem jazdy

Książeczka z rozkładem jazdy

Przepisy porządkowe

Cennik biletów

Kontrola biletów

Schematy linii

Historia ZKM

Nasz tabor

Usługi

RODO

Kontakt

 

PRZEPISY RODO

Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp.z o.o na podstawie art. 16 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO (zwane dalej PT Necko) ,z siedzibą przy ulicy Komunalnej 3, 16-300 Augustów, tel. 87 643 26 85, e-mail: pt@necko.com.pl.
2. Celem zbierania danych osobowych jest ochrona przed zagrożeniami (zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia).
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
4. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowanie.
5. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, ze przetwarzane Pana/Pani dane osobowe naruszają przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazywanie przez PT Necko Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może nastąpić wyłącznie w przypadku jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń przetwarzającego, dane mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym nas wykonaniu usługi, czyli świadczącym nam usługi prawne, informatyczne, kontroli biletów.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, za wyjątkiem przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub przetwarzający powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin 3 miesięczny ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od PT Necko dostępu do sowich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane), ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu.

Orygniał Przepisów RODO do pobrania po kliknięciu w obrazek poniżej:
RODO